Pravidla soutěže

Soutěž je určena pro žáky 1. a 2. stupně základních škol v Praze 5. Soutěžící mají za úkol nakreslit plakát k filmu ať už skutečnému nebo vymyšlenému.

Přihlášky do soutěže posílejte e-mailem na soutez@filmovafantazie.cz, případně poštou na adresu organizátora soutěže: Daniela Loužecká, FZŠ a MŠ Barrandov II. při PedFUK, V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy.

Přihlášky podané po datu 27. 9. 2019 nebudou do soutěže přijaty!

Pravidla soutěže vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.filmovafantazie.cz.

Zadání pro soutěžní práce

Výtvarná technika:malba – tempera, vodové barvy
Maximální velikost díla:formát A4
Výběr soutěžních prací:Do této soutěže lze zaslat pouze nově vytvořené práce, které dosud nebyly oceněny v žádné jiné soutěži.
Organizace výběru:Výběr nejlepších prací do soutěže si zajišťují jednotlivé školy samy
Počet soutěžních prací: 5 nejlepších prací za školu v kategorii I. – žáci od 6 do 10 let
5 nejlepších prací za školu v kategorii II. – žáci od 11 do 15 let
Zaslání soutěžních prací:Všechny soutěžní práce zašle zástupce vedení každé školy na adresu pořadatele soutěže hromadně v jedné doporučené zásilce za celou školu nejpozději do 29. 11. 2019.
Označení soutěžních prací:Každá soutěžní práce musí být čitelně označena následujícími údaji:
- jméno a příjmení autora
- věk autora
- název práce
- soutěžní kategorie I. nebo II.
- název školy
Soutěžní ceny: Diplomy a věcné ceny pro 1., 2. a 3. místo

Hodnocení soutěže

1. Hodnocení odbornou porotou (CENA ODBORNÉ POROTY)

Odborná porota: Ak. malíř Radim Vejvoda

2. Hlasování veřejností – CENA VEŘEJNOSTI

Hlasování veřejnosti probíhá prostřednictvím webových stránek www.filmovafantazie.cz.

Soutěžní ceny

Finálovou výhru získá dílo, které obdrží nejvíce hlasů na webových stránkách soutěže.

Ostatní ceny získávají podle pořadí vždy díla, která se umístila v hlasování na dalších místech.

Slavnostní vyhodnocení soutěže

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne společně s předáním cen v Galerii Barrandov na vernisáži, která se bude konat dne 25. 2. 2020.

Vítězové jednotlivých kategorií budou písemně pozváni k účasti na vyhodnocení a předávání cen. Prostřednictvím internetových stránek bude veřejnost včas informována o všech důležitých událostech.

Výstava nejlepších prací bude umístěna v Galerii Barrandov od 25. 2. do 24. 4. 2020.

Různé

Doručením účastnící deklarují svůj závazek řídit se soutěžními pravidly.

Současně tím vyslovují souhlas s tím, že v případě získání výhry má organizátor i pořadatel soutěže právo využít jejich osobních údajů, pro reklamní a marketingové účely.

Jména žáků vítězných prací mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Zaslané práce se nevracejí.

Výherce není povinen výhru přijmout.

Výhry nejsou vyměnitelné.

Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výhru nelze směnit za hotovost.

Jeden výherce smí vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve výše popsané soutěži.

Pokud si výherce výhru nepřevezme nejpozději do 30 dnů od data uskutečnění výhry, možnost převzít výhru zaniká bez náhrady.

Organizátor i pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž.

V případě podezření na zmanipulované hlasování způsobené zasíláním velkého množství hlasů z jedné IP adresy má organizátor právo hlasování prošetřit a zmanipulované hlasy smazat.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České republiky.


V Praze dne 2. září 2019


Mgr. Milan Holub
ředitel školy
FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK
V Remízku 7/919, Praha 5 – Hlubočepy
www.fzsbarr.cz

Daniela Loužecká
organizátor a koordinátor soutěže
soutez@filmovafantazie.cz
www.filmovafantazie.cz
www.galeriebarrandov.cz